+421 917 600 800

info@frigo.express

Kto je zodpovednou stranou za uchovávanie a spracovanie údajov?

Spoločnosť  in time express, s.r.o. je zodpovednou stranou za zhromažďovanie a spracovanie Vašich údajov. Zodpovedná osoba za oblasť ochrany údajov je Mária Ferenčíková. V prípade, že máte akékoľvek otázky, návrhy alebo pripomienky k logistickesluzby.sk, kontaktujte prosím: in time express, s.r.o. Dvorčianska 72, Nitra, 949 05. Prípadné otázky a návrhy týkajúce sa ochrany údajov môžete zaslať prostredníctvom e-mailu na: info@intime-express.com

Kedy intime-express.com uchováva a spracováva osobné údaje?

Zhromažďovanie a spracovávanie údajov sa vykonáva na špecifické účely. Tieto môžu vyplývať z technických potrieb, zmluvných požiadaviek alebo výslovných požiadaviek zákazníkov. Z technických dôvodov môžu byť niektoré údaje zhromaždené a uložené počas návštevy stránky intime-express.com. Ako napríklad dátum a trvanie návštevy, navštívené webové stránky, identifikačné údaje prehliadača a použitý typ operačného systému a webovú lokalitu, z ktorej nás navštevujete. Ak sa zaregistrujete na jeden z našich informačných newsletterov zhromažďujeme nasledovné požadované informácie: oslovenie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, odvetvie, v ktorom pracujete. V tomto prípade môžeme použiť Vašu e-mailovú adresu na propagačné účely. Ak sa zaregistrujete do nášho newsletteru, uložíme IP adresu počítačového systému, ktorý vám bol pridelený poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje ukladáme na sledovanie (potenciálneho) zneužitia e-mailovej adresy subjektu údajov, a to pre našu právnu ochranu. Odhlásenie z newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz odhlásiť sa z odberu na konci svojho newsletteru. Ak máte námietky voči propagačnému využitiu vašich údajov, vaše údaje sa použijú len na anonymné účely na účely štatistickej analýzy.

Kedy budú vaše údaje zmazané?

Vaše údaje budú zmazané v momente, kedy nebudú naďalej potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované (napr. po uplynutí časového rámca zmluvného vzťahu). Vaše údaje musia byť zmazané súčasne pokial nie je ich ukladanie povolené (napr. ak údaje nie su presné a ich oprava nie je možná). Ak právné alebo prakticné okolnosti bránia vymazaniu, budú údaje zablokované (napr. pre potreby archivácie údajov). Aby sme neustále zlepšovali naše ponuky, ukladáme a analyzujeme údaje o využití z online oblasti na pseudonymizovanom základe. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Pokiaľ požadujeme súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, slúži ako právny základ podľa článku 6 (1) (a) GDPR. Pre spracovanie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy s vami je zmluva právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR sa vzťahuje aj na spracovateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predbežných opatrení, napríklad ak sa pýtate na naše produkty alebo služby. Ak naša spoločnosť podlieha právnym požiadavkám, ktoré vyžadujú, aby sme spracovávali osobné údaje, napríklad na splnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. C) GDPR. Ak kliknete na odkaz na externú stránku, presuniete sa mimo stránkyintime-express.com. Spoločnosťin time express, s.r.o. preto nezodpovedá za obsah, služby alebo produkty ponúkané na prepojenej webovej lokalite a tiež za súkromie a technickú bezpečnosť na prepojenej webovej stránke.

Sú dáta šifrované?

Prenos údajov a e-mailov cez internet je vo všeobecnosti nešifrovaný a preto nie je chránený pred prístupom tretích strán. Keď nás kontaktujete e-mailom, dôvernosť poskytnutých informácií nemôže byť zaručená počas prenosu. preto odporúčame, aby sa dôverné informácie zasielali výlučne listom.

Aké práva majú užívatelia intime-express.com

  • Máte právo požiadať o informácie o tom, aké údaje sú o Vás uložené
  • Máte právo požiadať o opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania (zablokovanie) vašich osobných údajov, pokiaľ to bude legálne prípustné a možné v rámci existujúceho zmluvného vzťahu
  • Máte právo odvolať sa na orgán dohľadu. Dozorný orgán zodpovedný za spoločnosť in time express, s.r.o. je: in time express, s.r.o., Dvorčianska 72, Nitra, 949 05, info@intime-express.com
  • Máte právo previesť údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy (prenositeľnosť údajov).
  • Ak ste nám dali súhlas na spracovanie údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako ste mu udelili. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania v dôsledku súhlasu až do zrušenia. Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite e-mail na adresu: info@intime-express.com

Sú údaje sprístupnené tretím stranám?

Pri plnení zákazky je zvyčajne nutnosťou zapojenie spracovateľov v závislosti od úloh, ako sú prevádzkovatelia dátových centier, poskytovatelia tlačiarenských alebo prepravných služieb alebo iné subjekty zapojené do plnenia zmluvy. Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje pre nás, sú starostlivo vybraní a sú prísne zmluvne viazaní. Poskytovatelia služieb pracujú podľa našich pokynov, ktoré sú zabezpečené prísnymi zmluvnými predpismi, technickými a organizačnými opatreniami a doplnkovými kontrolami. Vaše údaje budú ďalej poskytnuté len vtedy, ak ste nám poskytli váš výslovný súhlas alebo je na to právny rámec. Prenos do tretích krajín mimo EÚ / EHP alebo do medzinárodnej organizácie sa nesmie uskutočniť, pokiaľ neexistujú dostatočné záruky. Patria sem štandardné zmluvné doložky EÚ a rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese info@intime-express.com